1 Şubat 2012 Çarşamba

2012_309_346:İCRA İŞLEMLERİ


İCRA İŞLEMLERİ

Kapsam ve İlkeler
Madde 309- İcra Servisi; ilgili servis veya başka vergi daireleri tarafından gönderilen haciz varakaları ile satış aşamasına kadar yapılacak kovuşturma işlemlerini, izleyen maddelerde belirtilen esaslar çerçevesinde yürütür.
Ayrıca memur eliyle yapılacak tebliğ işlemleri de gerekli görüldüğünde bu servis tarafından yapılır.
İcra işlemlerinin yapılması sırasında alacaklı amme idaresi ve borçlunun yararlarının olabildiği ölçüde uzlaştırılmasına çalışılır.
Haciz işlemlerine başlandıktan sonra borç, derhal ve tamamen ödenmedikçe icra işlemleri durdurulamaz, borçlunun taksitlendirme talebinin kabul edildiğine dair yetkili makamdan yazı alınmadıkça ertelenemez.
Borcun kısmen ödenmiş olması icra işlemlerinin sürdürülmesini engellemez.
Kovuşturma ve Tahsil Bölgeleri
Madde 310- Vergi dairelerinin yetki alanı, ulaşım olanakları ve iş yüküne göre şehir içinde kovuşturma, şehir dışında ise tahsil bölgelerine ayrılır.
Kovuşturma bölgesi mahalle, semt, cadde, sokak veya vergi kimlik numarasına göre belirlenir. 
Belediye sınırları içerisinde birden fazla vergi dairesinin bulunması halinde diğer vergi daireleri adına yapılacak kovuşturma işlemlerini yürütecek vergi dairesi, uğraş konusu ve görev bölgesi dikkate alınarak tespit edilir.
Tahsildar ve İcra Memurlarının Çalışma Bölgelerinin Düzenlenmesi
Madde 311- Tahsildar ve icra memurlarının çalışacağı bölgeler  vergi dairesi müdürü tarafından düzenlenir. 
İcra memurları kovuşturma bölgelerinde, tahsildarlar ise hem kovuşturma hem de tahsil bölgelerinde görev yaparlar.
Tahsildar ve icra memurlarının bölgeleri 6 ayda bir değiştirilir.
Acele ve özel durumlarda tahsildar ve icra memurları görevlendirildikleri bölgelerin dışında da çalıştırılabilir.
Vergi dairesi müdürü gerekli gördüğü durumlarda bu memurları daire içinde diğer servislerde de görevlendirebilir.
İcra Memurları ve Tahsildarların Daire İçi ve Daire Dışı Çalışmalarının Düzenlenmesi 
Madde 312- İcra memurları ve tahsildarların daire içi ve dışındaki çalışma saatleri, belgelerin alınması ve geri verilmesi, günlük çalışma raporlarının düzenlenmesi, yapılan tahsilatın yatırılması vb. işlemler göz önüne alınarak bölüm müdür yardımcısının önerisi üzerine vergi dairesi müdürü tarafından saptanır.
Tatil günlerinde veya geceleri çalışılan yerlerde hasılat haczi yapılması, borçlunun mallarını kaçıracağının anlaşılması gibi hallerde çalışma saatleri dışında yapılacak işler için geçen zaman ertesi iş günü değerlendirilir.
Ulaşım olanaklarının uygun olması halinde vergi dairesi müdüründen yazılı izin alınması koşulu ile yakın köy ve beldelerde görevli tahsildarlar görevlerini, sabah gidip akşam dönecek şekilde yapabilirler.
      
Tahsildarların köy  ve beldelere geliş ve ayrılış tarihleri iki örnek olarak düzenlenecek bir tutanakla saptanır. Düzenlenen tutanak, muhtar ve tahsildar tarafından imzalanır. Tutanağın bir örneği serviste, diğer örneği ise tahsildar tarafından saklanır. Ayrıca tahsildarın, köy ve Köy Kanunu uygulanan beldelere, geliş ve ayrılış tarihleri (tutanakta belirtilen tarihler) haciz varakasının arkasına not edilir.
       HACİZ VARAKALARININ ALINMASI VE HACİZ İŞLEMLERİ
Haciz Varakalarının Alınması 
Madde 313- Gerek ilgili servislerden gerekse başka vergi dairelerinden gönderilen haciz varakaları ve ekleri, haciz varakaları sevk bordrosunun ikinci örneği imzalanarak teslim alınır. Bordronun birinci örneği ise bordro numaraları birbirini izler şekilde serviste saklanır. 

Haciz varakaları sevk bordrosunda gösterilen tutarlar ile haciz varakalarında gösterilen tutarlar karşılaştırılarak uyum sağlanır.
Haciz varakaları, tahsildar ve icra memurlarına dağıtılmak üzere kovuşturma ve tahsil bölgeleri itibariyle ayrılır.
Köylerde ve Köy Kanunu uygulanan beldelerdeki borçlular tespit edilerek çalışma bölgelerine göre ilgili tahsildara verilmek üzere iki örnek liste düzenlenir. Düzenlenen listenin birinci örneği, haciz varakaları ile birlikte ikinci örneklerine imzaları alınarak ilgili tahsildara verilir.
Tahsildar, listeyi “TAHSİLDARLARA İLİŞKİN BORÇLU İZLEME DEFTERİ” ne kaydederek ekindeki haciz varakalarını çalışma programına dahil eder.   
Başka vergi dairelerinden gönderilen haciz varakaları “DİĞER SAYMANLIKLARIN BORÇLULARINI İZLEME DEFTERİ” ne kaydedilerek bölgeler itibariyle tasnif edilir.
Haciz varakalarının Satış Servisine gönderilmesi veya ilgili servise iade edilmesi halinde, gönderilen veya iade edilen haciz varakaları, haciz varakaları sevk bordrosundan izlenir.
118/2 nci madde uyarınca servis notu ekinde daha sonra alınan mal bildirimleri, haciz işlemlerinde dikkate alınmak üzere borçluya ait haciz varakasına iliştirilir.
Haciz Varakalarının İncelenmesi, Tahsildar ve İcra Memurlarına Dağıtılması
Madde 314-  Haciz varakaları;

1-Servis şefi tarafından;
a) Alacak miktarının yüksek olup olmadığı,
b) Zamanaşımı süresinin kısalıp kısalmadığı,
c) Borçlunun kaçması veya mallarını kaçırması olasılığının bulunup bulunmadığı,
d) Borçlunun başka bir borcundan dolayı halen kovuşturulup kovuşturulmadığı,
e) İhtiyati hacizle ilgili olup olmadığı,
f) Başka vergi dairelerinden gönderilip gönderilmediği,
g) Teminat alınması ile ilgili olup olmadığı
yönünden incelenir.
Bu tür haciz varakaları diğerlerinden ayırdedilerek bekletilmeksizin işleme tabi tutulur. Haciz varakaları üzerine yapılan işlemler servis şefi ve müdür yardımcısı tarafından günlük olarak kontrol edilir. Sonuçları vergi dairesi müdürüne bildirilir.
2-  Diğer haciz varakaları ise servisin iş yükü dikkate alınarak tahsildar ve icra memurlarına dağıtılarak yapılan işlemler servis şefi tarafından sürekli izlenir. 
3- Dağıtımı yapılan haciz varakalarından bir ay içinde işlem görmeyenler servis şefi ve müdür yardımcısı tarafından işlem görmeme nedeni ile birlikte vergi dairesi müdürüne bildirilir. 
Haciz Varakaları Dağıtım ve İzleme Bordrosunun Düzenlenmesi
Madde 315- Dağıtılacak haciz varakaları için her bir tahsildar ve icra memuru adına iki örnek "HACİZ VARAKALARI DAĞITIM VE İZLEME BORDROSU" düzenlenir. 
                                                 
Bordrolar haciz varakaları ile birlikte servis şefi tarafından kontrol edilir. Kontrol edilip imzalanan bordronun ikinci örneği ile haciz varakaları, tahsildar ve icra memuruna verilir. Birinci örneği ise serviste saklanır. 
İcra memurları ve tahsildarlar tarafından haciz varakalarına dayanılarak yapılan haciz, tahsil ve haciz varakalarının iadesi bu bordronun ilgili sütunlarında izlenir.
Haciz Varakalarının Tahsildar ve İcra Memurları Tarafından İncelenmesi ve Kaydı
Madde 316- Tahsildar ve icra memurları tarafından haciz varakaları dağıtım ve izleme bordrosu ekinde alınan haciz varakaları “GÜNLÜK ÇALIŞMA RAPORU” nun "Denkleştirme" tablosuna adet ve tutar olarak kaydedilir.
Haciz varakaları, 314 üncü maddede belirtilen özellikler bakımından incelenir. Öncelik ve önem sırasına göre dizilerek yapılacak işlem üzerine not edilir. Bordronun ikinci örneğine günlük çalışma raporunda belirtilen bilgiler ve haciz varakası iade tarihi kaydedilir.
HACİZ İŞLEMLERİ
Haczin Tanımı ve Esasları
Madde 317- Haciz, borçlunun mal bildiriminde gösterilen veya tahsil dairesince saptanan borçlu veya üçüncü kişiler elindeki menkul malları ile gayrimenkullerinden, alacak ve haklarından âmme alacağına yetecek miktarına tahsil dairesince el konulmasıdır.
Haciz, tahsil dairesince düzenlenen ve alacaklı amme idaresinin mahalli en büyük memuru (vali veya kaymakam) veya tevkil edeceği memur tarafından onaylanan haciz varakalarına dayanılarak yapılır.
Haczedilecek Malların Saptanması
Madde 318- Borçlunun mallarından hangilerinin haczedileceği hakkında karar verilirken 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun haczedilemeyecek mallar, kısmen haczedilebilen gelirler ve yetişmemiş mahsullerin haczi ile ilgili hükümleri gözönünde bulundurulur.
Borçlunun mal bildiriminde veya erteleme ve taksitlendirme talebi nedeniyle gösterdiği malların haciz bakımından bir öncelik veya ayrıcalığı olmadığından duruma göre bildirimlerde gösterilen mallar veya ilaveten ya da bunların yerine re'sen saptanan mallar haczedilebilir.
Menkul ve gayrimenkul mallar ile alacak ve haklardan hangilerinin öncelikle haczedileceği konusunda amir bir hüküm bulunmadığından borçlunun çıkarları da gözönünde bulundurularak taşınması, paraya çevrilmesi en kolay ve masrafsız olan mallar tercih edilir.
         
Menkul Malların Haczi
Madde 319- Haciz uygulaması için giden tahsildar veya icra memuru önce kendini tanıtır. Görüştüğü kimsenin kimliğini sorar ve borçlunun diğer  adreslerini saptar.
1-Haciz sırasında borçlu veya zilyet ya da bunların vekilleri, işçi, müstahdem veya aile bireylerinden birisinin kendilerini temsilen bulunması gerekir. Bunlar, haciz yerinde bulunmaz veya o sırada bulundurulmaları sağlanamazsa gıyapta haciz yapılır. Gıyapta yapılan hacizlerde zabıta memuru veya muhtar veya ihtiyar kurulu üyelerinden biri veya borçlunun ya da zilyedin komşularından iki kişi hazır bulundurulur.
2-Borçlu veya zilyede ya da bunların temsilcilerine borcun niteliği ve miktarı bildirilerek ödenmesi istenir. Borcun ödenmesi halinde 325 inci maddede belirtilen esaslar dahilinde tahsildar alındısı düzenlenerek tahsilat yapılır.
3-Borcun ödenmemesi halinde haciz varakası okunarak haciz yapılacağı bildirilir. Varsa mal bildiriminde gösterilen mallar da gözönünde bulundurularak en kolay ve masrafsız şekilde haciz ve satış olanağı bulunan mallar saptanır.
Borçlu tarafından başkasının mülkü olduğu veya rehin edildiği beyan olunan ya da üçüncü bir kişi tarafından mülkiyet veya rehin hakkı iddia edilen malların haczi en sonraya bırakılır. İstihkak iddiasında bulunulan malların haczedilmesi halinde ileri sürülen iddialar haciz tutanağına kaydedilir ve istihkak iddiasında bulunan üçüncü kişinin adresi tutanağa yazılır.
4-Borcun tahsili için borçlu veya zilyedin elinde bulunan her türlü menkul mallar (320 nci maddede belirtilenler hariç) “HACİZ TUTANAĞI” düzenlenerek haczolunur ve haciz tutanağında yapılan haczin teminat, ihtiyati veya kat'i hacizlerden hangisi olduğu belirtilir. Haciz sırasında borçlu tarafından böyle bir borcu bulunmadığı, borcun kovuşturulan miktar kadar olmadığı, kısmen veya tamamen ödendiği ya da zamanaşımına uğradığı iddia edildiğinde haciz yapılmakla birlikte borçlunun iddiası haciz tutanağında gösterilir.
5-Borçlu, borcunu tamamen ödeyeceğini beyan etmekle beraber kısa bir süre verilmesini isterse haciz yapılmakla birlikte borçluya istemi ile ilgili olarak vergi dairesi müdürlüğüne en geç üç gün içinde başvurması gerektiği, bu süre içinde başvurulmadığında haczedilmiş malların paraya çevrileceği bildirilir ve durum, haciz tutanağında belirtilir.
6-Borçlu çok zor durumda bulunduğundan söz ederek erteleme ve taksitlendirme isteminde bulunursa haciz yapılmakla beraber borçluya isteminin incelenmesi için en geç üç gün içinde çok zor durumunu belirleyen belge ve bilgilerle birlikte vergi dairesi müdürlüğüne başvurması gerektiği, bu süre içinde başvurulmadığında haczedilen malların paraya çevrileceği bildirilir ve durum, haciz tutanağında belirtilir.
7-Haczedilen malların değerleri, borçlunun ve haciz sırasında hazır  bulunanların görüşleri de alınarak tahsildar veya icra memuru tarafından saptanır.
                                                 
8- İcra memuru veya tahsildarın kendi olanakları ile taşıyabileceği cinsten kıymetli maden, mücevher, ticari senet, hisse senedi, tahvil gibi menkul mallar, kaybolmalarını ve değiştirilmelerini önleyecek önlemler alınarak ve haciz tutanağının borçlu veya zilyede verilecek örneğine malların teslim alındığı yazılarak icra memuru veya tahsildar tarafından alınır ve daireye getirilir.
9-Malların kaybolmalarını ve değiştirilmelerini önlemek amacıyla markası, modeli, tipi gibi ayırıcı nitelikleri ve varsa seri veya sicil numaraları haciz tutanağına yazılır ve haczedilen mallara “İHTAR ETİKETİ” yapıştırılır.
10-Diğer mallar, değiştirilmelerini veya vergi dairesinin oluru olmadan üzerlerinde tasarrufta bulunulmasını önleyecek önlemler alınmak koşulu ile güvenilir bir kişiye veya güvenilir kişinin kefaleti altında borçlunun veya zilyedin kendisine bırakılabilir.
Ancak, güvenilir bir kişi bulunmaz veya güvenilir bir kişi bulunmasına karşın malların derhal kaldırılması zorunlu görülürse vergi dairesi deposuna taşınması sağlanır. Haczedilen malların bozulma, çürüme ve benzeri  nedenlerle saklanmasına olanak  olmadığı ya da beklediğinde önemli değer düşüklüğüne uğrayacağı anlaşılırsa derhal vergi dairesi deposuna taşınması sağlanır veya mahallinde satılması uygun görüldüğü takdirde satılmak üzere yerinde bırakılır. Durum satış ekibine aynı gün bildirilir. 
11-Borçlunun, zilyedin veya haciz sırasında hazır bulunanların, haciz yapılacak yere girilmesinde, haczin yapılmasında veya haczedilen malların alınmasında zorluk çıkarmaları halinde durum derhal servis şefine duyurulur. Gerekiyorsa idari makamların da yardımı sağlanarak 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun "Zor Kullanma"  ile ilgili 80 inci madde hükmü uygulanır.
12-Haciz tutanağının borçlu yazılı örneği haciz işleminin bitmesi üzerine borçluya veya zilyede ya da bunların vekil, işçi, müstahdemine veya aile bireylerinden birisine verilir. Satış ekibi yazılı örneği haciz varakasına iliştirilir. Dip yazılı örneği ise ciltte bırakılır. Gıyaben yapılan hacizlerde tutanağın bir örneği borçlu veya zilyede derhal tebliğ olunur.
         
13-Menkul mal sayılan kara ve hava taşıtlarının hacizleri de yukarıdaki esaslar dahilinde yapılır. Ayrıca, düzenlenecek haciz bildirileri bu taşıtların kayıtlı  bulunduğu ilgili kuruluşa gönderilir. 
14-Köylerde ve Köy Kanunu uygulanan beldelerde menkul mal haczinin köy ihtiyar kurullarınca yapılmasını sağlamak üzere haciz varakaları memur eliyle ve zimmetle köy ihtiyar kuruluna verilir. Mahallin en büyük mal memurundan (Defterdar veya Mal Müdürü) izin almak koşulu ile bu yerlerde gerek görülen hallerde Bakanlıkça saptanıp ilan edilen vergiler için muhtar veya ihtiyar kurulu üyelerinden biri hazır bulundurularak tahsildar tarafından menkul mal haczi yapılır.
15-Güneş battıktan doğuncaya kadar ve tatil günlerinde haciz yapılamaz. Ancak, tatil günlerinde veya geceleri çalışılan yerlerde hasılat haczi ile borçlunun mallarını kaçırma olasılığında her zaman haciz yapılabilir.
          Üçüncü Kişilerdeki Menkul Mal ve Alacaklar ile Hakların Haczi
Madde 320- Hamiline yazılı olmayan veya ciro edilebilir senede dayanmayan alacaklar ile, maaş, ücret, kira vb. her türlü haklar ve fiilen haciz tutanağıyla haciz olanağı olmayan üçüncü kişilerdeki menkul malların haczi, borçlu veya zilyet olan ya da alacak ve hakları ödemesi gereken gerçek ve tüzel kişilere, kurumlara “HACİZ BİLDİRİSİ” tebliğ edilerek yapılır.
Üçüncü kişiler tarafından, haciz keyfiyetinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde herhangi bir itirazda bulunulmadığı takdirde üçüncü kişi, borcu kabul etmiş sayılacağından hakkında haciz bildirisi ile talep edilen borç miktarı için ödeme emri düzenlenerek takibata başlanır. 
Üçüncü kişiler tarafından, haciz bildirisine süresi içinde itiraz edilmesi halinde ise bu itiraz vergi dairesince değerlendirilir. Aksi yönde tespitler bulunuyor ise genel hükümler uyarınca uyuşmazlığın çözümü için durum Muhakemat Müdürlüğüne bildirilir.
Gayrimenkul Malların ve Gemilerin Haczi
         
Madde 321- Her türlü gayrimenkul malların ve gemilerin haczi, tapuya veya gemi sicillerinin tutulduğu daireye haciz bildirisi tebliğ edilerek yapılır.
Tahsildar veya icra memuru, yaptığı araştırmalar sonunda borçlunun menkul malları veya alacağının bulunmadığı veya bulunan menkul mal, alacak ve hakların borcu karşılamayacağı veya bunların kolaylıkla paraya çevrilme olasılığının bulunmadığı ya da başka nedenle doğrudan doğruya veya menkul mal haczine ek olarak borçlunun gayrimenkullerine haciz konması gerektiği sonucuna vardığında gayrimenkullere  ilişkin haciz bildirisi düzenlenir.
Gayrimenkul haczi bunların ürün ve yararlarını da kapsadığından bu yarar ve ürünlerin toplanması, idare ve işletilmesi için gereken önlemler alınır. Bu ürün ve yararları ellerinde bulunduran üçüncü kişilere durum haciz bildirisi ile duyurulur.
Haciz Bildirileri ile Haciz Bildirileri İzleme Defterinin Düzenlenmesi
         
Madde 322- 320 nci ve 321 inci maddelerde sayılan mallar için iki örnek haciz bildirisi düzenlenir. Düzenlenen haciz bildirileri "HACİZ BİLDİRİLERİ İZLEME DEFTERİ"e işlenir. Defterin sıra numarası ait olduğu takvim yılı ile birlikte haciz bildirisine sıra numarası olarak yazılır. Bildiri, servis şefince incelendikten ve vergi dairesi müdürü tarafından imzalandıktan sonra birinci örneği ilgili yere tebliğ edilir. Diğer örneği ise haciz varakasına iliştirilir. Bildirinin tebliğ edilmesinden sonra ayrıca durum borçluya alma haberli bir yazıyla bildirilir.
Tebliğ edilen bildirilere ilişkin tebliğ belgesi ile tebliğ edilen yer tarafından verilen yanıtlar ve haczin kaldırılmasına ilişkin belgeler haciz bildirileri izleme defterine işlendikten  sonra haciz varakasına iliştirilir.
Haciz bildirileri izleme defteri, haciz bildirilerini izlemek üzere takvim yılı itibariyle düzenlenir. Bildiriler, türlerine göre aynı defterin ayrı ayrı bölümlerinde izlenir.
Haczedilen Menkul Malların Taşınması ve Teslimi
Madde 323 - Tahsildar ve icra memurlarının kendi olanakları ile taşıyarak daireye getirdikleri kıymetli maden, mücevher, ticari senet, hisse senedi, tahvil gibi menkul mallar, 256 ncı maddede belirtilen esaslar doğrultusunda düzenlenen tutanak karşılığında Vezne Servisine teslim edilir.
Haczedilen mallardan tahsildar ve icra memurları tarafından derhal taşınması gerekenlerin vergi dairesi deposuna taşınması sağlanır ve taşınan mallar, 351 inci  maddede belirtilen esaslar doğrultusunda düzenlenen tutanak karşılığında depo sorumlusuna bırakılır.
Haczin Kaldırılması Gerektiğinin Bildirilmesi Üzerine Yapılacak İşlemler
Madde 324 - Haczin kaldırılması veya teminat olarak haczedilen malların serbest bırakılmasının bildirilmesi üzerine aşağıda belirtilen işlemler yapılır.
1-İlgili servislerden borcun takipten kaldırıldığını bildirir servis notlarının alınması üzerine, bordrolar incelenerek haciz varakalarının serviste olup olmadığı ve haciz işleminin yapılıp yapılmadığı araştırılır. Bu araştırma sonucunda;
a) Haciz tutanağı düzenlenmek suretiyle haciz işlemi yapıldığının saptanması halinde, haczin kaldırıldığı ve haczedilen malların iade edilmesi gerektiği bir servis notu ile malları elinde bulunduran Vezne veya Satış Servisine bildirilir.
b) Haciz bildirisi düzenlenmek suretiyle haciz yapıldığının saptanması halinde haciz kaldırılır. Haczin kaldırıldığı, daha önce haciz bildirisi tebliğ edilen yerlere bir yazı ile bildirilir. Haczin kaldırıldığını bildiren yazı alındığında haciz bildirileri izleme defterine gerekli kayıtlar yapılır.
c) Haciz tutanaklarının Satış Servisinde olduğunun saptanması halinde haczin kaldırıldığı, başkaca bir takibat gerekmiyorsa haciz tutanakları ve eklerinin geri gönderilmesi gerektiği bir servis notu ile Satış Servisine bildirilir. Haciz tutanakları ve eklerinin geri alınması üzerine haciz bildirisi düzenlenip düzenlenmediği araştırılır. Haciz bildirisi düzenlenmiş ise 1/b’de belirtilen işlemler yapılır.
d) Başkaca takibatı gerektirmeyen haciz varakaları ve ekleri, 328 inci maddede belirtilen şekilde zimmetten düşüldükten sonra takip dosyasına konulmak üzere servis notu ekinde ilgili servislere gönderilerek, haciz varakaları sevk bordrosuna not edilir. 
2-İhtiyati haczin kaldırıldığını bildiren servis notlarının alınması üzerine;
a) Haczin kaldırıldığı daha önce haciz bildirisi tebliğ edilen yerlere bir yazı ile bildirilir.
b) Haczin kaldırıldığını bildiren yazı haciz bildirileri izleme defterine işlenerek servis notu ekinde ilgili servise gönderilir.
3-Teminat olarak haczedilen malların serbest bırakıldığını bildiren servis notlarının alınması üzerine;
a) Teminat olarak haczedilen malların serbest bırakılması halinde teminat izleme defterine kaydedilmesi için ilgili servise bilgi verilir.
b) Teminat, mükellefin muaccel hale gelmiş borçlarının bulunup bulunmadığı araştırıldıktan sonra iade edilir. Yapılması gereken işlemler 123 üncü maddede belirtilen esaslar dahilinde yerine getirilir.
TAHSİLDAR VE İCRA MEMURLARININ TAHSİLAT VE 
TESLİMAT İŞLEMLERİ
Tahsildar Alındısının Düzenlenmesi
         Madde 325 - Tahsildar ve icra memurları tarafından yapılması gereken her türlü tahsilat için üç örnek "TAHSİLDAR ALINDISI" düzenlenir.
          1-Alındılar, her bir takipli ve takipsiz tahsilat ile başka vergi dairesi tahsilatı için aynı ciltten ayrı ayrı düzenlenir.
2-Tahsildar alındılarının düzenlenmesi sırasında;
a) Borçlunun adı, soyadı ve vergi kimlik numarası, borcun türü, vergilendirme dönemi, yılı ve taksidi ile takibe alınan alacaklardan yapılan tahsilatlarda takip numarasının doğru olarak yazılmasına,
b) Borç miktarının, gecikme zammı ve faiz de dahil olmak üzere tam olarak hesaplanıp yazılmasına,
c) Tahsil edilecek tutarın rakamla ve yazıyla açık olarak yazılmasına ve bu tutarın sonradan değişikliğe uğramasını önlemek üzere alındıda boş satır bırakılmamasına, herhangi bir silinti ve kazıntı yapılmamasına,
d) Yukarıda sayılanların yanında başka saymanlıklar adına yapılan tahsilatta, mükellefin adresi ile adına tahsilat yapılan saymanlığın belirtilmesine,
e) Motorlu taşıtlar vergisinden yapılan tahsilatta tahsil edilecek vergi, ceza ve gecikme zammı tutarlarının plaka numaraları itibariyle ayrı ayrı  gösterilmesine,
f) Köy ve Köy Kanunu uygulanan beldelerde yapılan tahsilatlar için düzenlenen  tahsildar alındılarının arkasına, tahsildarın köye ilk geliş ve ayrılış tarihlerinin yazılmasına  
dikkat edilir.
3-Alındı düzenlendikten sonra tekrar gözden geçirilir. Paranın tahsilinden sonra imzalanıp mühürlenen alındının "Mükellef" yazılı nüshasına “Tahsil Edilen Para 6183 Sayılı A.A.T.U.H Kanunun 47 nci Maddesine Göre Mahsup Edilecektir” ibaresini taşıyan kaşe basılarak, ödemede bulunana verilir. Diğer nüshalar 327 nci maddenin 3 ve takip eden bentlerinde belirtilen esaslar dahilinde işleme tabi tutulur.
4-Bir alındı cildi tamamen kullanılıp bitirilmeden diğer cildin kullanılmasına geçilemez. Biten ciltler Vezne Servisine teslim edilir. Yeni ciltler imza karşılığı vezneden alınır.
5-Köyler ve Köy Kanunu uygulanan beldelerde yapılan tahsilata ilişkin tahsildar alındıları aynı zamanda borçlu izleme defterine kaydedilir.
6-Tahsildar ve icra memuru çekle tahsilat yapamaz.
Tahsildar ve İcra Memurları Tarafından Tahsil Olunan Paranın Teslimat Süresi
Madde 326- İcra memurları ile tahsildarlar tarafından tahsil olunan paranın, tahsil edildiği gün veya en geç ertesi iş günü vergi dairesi veznesine teslim edilmesi zorunludur. Ancak, yapılan tahsilatın Muhasebat Genel Müdürlüğü’nce belirlenmiş olan miktarı geçmesi veya iş günleri arasına tatil gününün girmesi halinde tahsil olunan para, ertesi iş günü beklenmeden aynı gün vezneye yatırılır.
Köyler ve Köy Kanunu uygulanan beldelerde tahsildarlar tarafından tahsil olunan paranın ise en geç tahsil edildikleri ayın son iş günü akşamına kadar vergi dairesi veznesine teslim  edilmesi zorunludur. Ancak, yapılan tahsilatın Muhasebat Genel Müdürlüğü’nce belirlenmiş olan miktarı geçmesi halinde bu süre dikkate alınmadan tahsil olunan para belirtilen miktarı aştığı gün veya en geç ertesi iş günü vezneye teslim edilir.
Takvim yılının son gününde, bu gün resmi tatil gününe geldiği takdirde bir önceki iş gününde tahsildar ve icra memurları tarafından tahsil olunan paranın tamamı vezneye yatırılır.
Tahsildar ve İcra Memurları Tahsilat Bordrosunun Düzenlenmesi ve Vezne Servisine Verilmesi
Madde 327- Tahsildar ve icra memurlarının, gün boyunca düzenledikleri tahsildar alındıları ile yaptıkları tahsilat bilgisayardan şahıs hesaplarına girişi yapılarak gün sonunda alınan "TAHSİLDAR VE İCRA MEMURLARI TAHSILAT BORDROSU" ile vezneye yatırılır.
1-Bordrolar tahsildar alındılarına dayanılarak;
a) Takipli,
b) Takipsiz,
c) Başka vergi daireleri adına yapılan,
tahsilatlar için ayrı ayrı olacak şekilde üç örnek olarak teslimatta bulunacak tahsildar veya icra memurları adına ayrı ayrı düzenlenir.
Diğer vergi daireleri adına yapılan tahsilatla ilgili olarak bordroların,  vergi daireleri itibariyle ayrı ayrı düzenlenmesine dikkat edilir.
Ayrıca, köyler ve Köy Kanunu uygulanan beldelerde tahsildarlar tarafından düzenlenecek bordrolarda gecikme zammının hesabında dikkate alınmak üzere tahsildarın köye ilk gidiş tarihi belirtilir.
2-Tahsildar alındılarının hangi bordroya kaydedilmesi gerektiği konusunda tereddüte düşülmesi halinde durum ilgili servislerden araştırılır.
3-Düzenlenen bordrolar, tahsildar alındılarının "Muhasebe" yazılı nüshaları ve "Dipkoçan"ları ile birlikte kontrol edilmek üzere Vezne Servisi şefine verilir.
4-Yatırılan para karşılığında tahsildar veya icra memuru adına düzenlenen vergi dairesi alındısının tarih ve numarası bilgisayardan alınan ilgili bordroya kaydedilir ve vezne servis şefine imzalattırılır.
5-Bordronun birinci örneği, tahsildar alındılarının "Muhasebe" yazılı         nüshaları ile birlikte Vezne Servisine verilir. İkinci örneği, 337 nci maddede belirtilen esaslara göre günlük çalışma raporu düzenlendikten sonra işlemi biten haciz varakaları ve ekleri ile birlikte servis şefine verilir. Üçüncü  örneği ise tahsildar veya icra memuru tarafından saklanır.
6-Servis şefi tarafından alınan tahsildar ve icra memurları tahsilat bordroları günlük çalışma raporu yönünden kontrol edildikten sonra tahsildar ve icra memurları adına açılacak dosyalarda tarih sırasına göre saklanır.
Ayrıca, diğer vergi daireleri adına düzenlenen bordrolara dayanılarak diğer saymanlıkların borçlularını izleme defterine gerekli kayıtlar yapılır.
İşlemi Biten Haciz Varakalarının İade Edilmesi
Madde 328- İşlemi biten ve bu nedenle tahsildar ve icra memurunun         zimmetinden düşülmesi gereken haciz varakaları ve ekleri (haciz bildirisi, haciz tutanağı, mal bildirimi, erteleme ve taksitlendirme talep ve değerlendirme formu ile diğer belge ve yazılar) haciz varakaları dağıtım ve izleme bordrosuna kaydedilerek zimmetten düşülür. Günlük çalışma raporu ile birlikte haciz varakaları dağıtım ve izleme bordrosunun ilgili sütununa iade tarihi yazılarak imza karşılığı servis şefine teslim edilir. Ayrıca, başka vergi dairelerinden gelen haciz varakaları ile ilgili olarak diğer saymanlıkların borçlularını izleme defterine gerekli kayıtlar yapılır.
İşlemi Biten Haciz Varakası ve Eklerinin Servis Şefi Tarafından Alınması ve İncelenmesi
         
Madde 329- Haciz varakası ve ekleri incelenerek, yapılan işlemlerin kanuna ve yönergeye uygun olarak yapılıp yapılmadığı, hazine yararını tehlikeye düşürecek bir durumun olup olmadığı araştırılır. İlgili servis, Satış Servisi ve başka vergi dairelerine geri gönderilmesi gereken veya serviste işlem görecek olan haciz varakaları saptanır ve izleyen maddelerde belirtilen esaslar dahilinde işleme tabi tutulur.
İşlemi Biten Haciz Varakası ve Eklerinin İlgili Servis veya Vergi Dairelerine Gönderilmesi
Madde 330 - Tahsildar ve icra memurları tarafından işlemi tamamlanarak servis şefine geri verilen ve  servis şefi tarafından incelenen haciz varakalarından;
1-Satış ve taşıma işlemlerini gerektirmeyen ve serviste başkaca bir işlem görmeyecek olanlar, servis notu ile ilgili servise gönderilir. Diğer vergi dairelerini ilgilendirenler ise sevk pusulasının (Diğer Vergi Dairelerinde Yapılacak Tebliğ Ve Takipler İçin) birinci örneği ekinde takibat isteminde bulunan vergi dairesine gönderilmek üzere Yazışma ve Arşiv Servisine verilir. Sevk pusulasının diğer örneği ise serviste saklanır.
2- Haczedilen malın satışının yapılabilmesi için; satış dairede yapılacaksa haciz varakasının aslı (haczedilen malın borcu karşılamayacağı anlaşıldığında takibin devamını sağlamak amacıyla onaylı örneği), satış daire dışında (satış deposu vb.) yapılacaksa onaylı örneği, haciz tutanağı ve ekleri ile birlikte haciz varakaları sevk bordrosu ekinde Satış Servisine gönderilir. 
Haciz varakalarının nereye gönderildiği, haciz varakaları sevk bordrosuna not edilmek suretiyle izlenir.
3- Haciz varakası ve eklerinin, tahsildar ve icra memurlarından alındıkları gün veya en geç ertesi iş günü Satış Servisine veya ilgili servis ya da diğer vergi dairelerine gönderilmesi gerekir. 
Adres Araştırması
Madde 331-  Adresi saptanamamış olan veya haciz işlemleri sırasında  gösterilen adresten ayrılmış olduğu saptanan borçlularla ilgili olarak tahsildar veya icra memuru tarafından adres araştırması yapılır.
1-Adres araştırmasına vergi dairesinde bulunan bilgilerin gözden geçirilmesiyle başlanır. Bilgisayar kayıtları ve borçlunun tarh dosyasında bulunan beyanname ve ekleri ile diğer belgeler incelenir ve bilinen adresler saptanarak “ADRES TESPİT TUTANAĞI / ADRES ARAŞTIRMA FİŞİ” düzenlenir.
Vergi dairesi kayıtlarından yeni bir adres elde edilemediği veya saptanan adresten sonuç alınamadığında borçlunun bilinen adreslerindeki komşularına ve mahalle muhtarına başvurulur. Komşularının ve mahalle muhtarının ifadeleri adres tespit tutanağına kaydedilir. 
2-Borçlunun durumuna ve adres saptamasına yarayacak belirtilere göre başka vergi dairelerine, belediyelere, mesleki teşekküllere, sosyal güvenlik kurumlarına, borçlu ile ilişkisi bulunan gerçek ve tüzel kişilere, emniyet makamlarına ve Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Kütüğüne bilgi isteme yazısı gönderilir.
3-Yapılan adres araştırması sonucunda borçlunun adresinin saptanması halinde kovuşturma işlemlerine devam olunur.
4-Bütün araştırmalara karşın haciz uygulaması için borçlunun adresinin saptanamaması halinde haciz varakası ve ekleri, 328 inci maddede belirtilen esaslar dahilinde servis şefine iade edilir ve 335 inci maddeye göre işlem yapılır.
Tahakkuk veya Ödeme Araştırması
Madde 332- Haciz tutanaklarının servis şefi tarafından incelenmesi sırasında, borçlu tarafından;
1-Böyle bir borcu bulunmadığı veya borcun kovuşturulan miktar kadar olmadığı ya da zamanaşımına uğradığı iddialarının tutanakta kayıtlı olduğunun saptanması halinde “ÖDEME/DÜZELTME BİLDİRİSİ” düzenlenerek ilgili servislerden tahakkuk araştırması yapılır.
2-Haciz tutanaklarının incelenmesi sırasında, borçlu tarafından borcun kısmen veya tamamen ödendiği iddiasının tutanakta kayıtlı olduğunun saptanması halinde, ödeme/düzeltme bildirisi düzenlenerek ilgili servislerden ödeme araştırması yapılır.
3-Ödeme/düzeltme bildirisi üç örnek olarak düzenlenir. Düzenlenen bildiride borçlunun iddiası açık ve öz olarak belirtilir ve en kısa zamanda  yanıtlanması istenir. Bildirinin birinci ve ikinci örnekleri ilgili servise gönderilir. Üçüncü örneği ise haciz tutanağına iliştirilir. Yanıt alma işlemi sürekli olarak izlenir. 
İlgili servisten alınan ödeme/düzeltme bildirisindeki cevaba göre;
a) Borçlunun iddiasının tamamen veya kısmen reddolunması halinde kovuşturma işlemine devam edilmek üzere haciz varakası ve ekleri, 330/2 nci maddede belirtilen esaslar dahilinde işleme tabi tutulur.
b) Borçlunun iddiasının kabul edilmesi ve kovuşturma işlemine gerek kalmaması halinde yapılan haciz işlemi, 324 üncü maddede belirtilen esaslar dahilinde kaldırılır ve haczedilen mallar serbest bırakılır. Haciz varakası ve ekleri, 328 inci maddeye göre servis şefine iade edilir.
Süre Verilmesi
Madde 333- Haciz sırasında borcunu tamamen ödeyeceğini ve bu nedenle kısa bir süre verilme istemini haciz tutanağına kaydettiren ve tutanakta kayıtlı sürede vergi dairesine başvuran borçlulara, istemleri uygun görüldüğünde haczedilen malların satışının geciktirilmesi için vergi dairesi müdürü tarafından “GÖRÜŞME VE İŞLEM KAĞIDI” ile belirlenerek 20 günü aşmamak üzere süre verilebilir. Haczedilen malların taşıma ve satış işlemleri verilen süre kadar geciktirilir. Verilen sürede borç tamamen ödenirse 330/1 nci maddeye göre işlem yapılır. 
Haciz tutanağında kayıtlı olan sürede başvurmayan veya başvurduğu halde istemi kabul edilmeyen ya da istemi kabul edildiği halde verilen süre içinde ödemede bulunmayan borçlulara ilişkin haciz varakaları, haciz tutanakları ve ekleri, 330/2 nci maddeye göre bekletilmeksizin Satış Servisine verilir.
Erteleme ve Taksitlendirme
Madde 334- Çok zor durumda bulunduğundan söz ederek erteleme ve         taksitlendirme istemini haciz tutanağına kaydettiren ve tutanakta kayıtlı sürede vergi dairesine başvuran borçluların istemleri uygun görüldüğünde, 113 üncü ve takip eden maddelerde belirtilen esaslara göre erteleme ve taksitlendirme işlemi yapılır.
1-Erteleme ve taksitlendirme istemini içeren haciz tutanakları, servis şefi tarafından tutanakta kayıtlı olan başvurma süresince bekletilir. Bu süre içinde borçlunun vergi dairesine başvurup vurmadığı araştırılır.
Bu araştırma sonucunda;
a) Vergi dairesine başvuran ve istemi kabul edilen borçlulara ilişkin         haczedilen mallar, aynı borç için gösterilecek yeni teminatın durumuna göre ya serbest bırakılır ya da teminat olarak kabul edilir. Teminat olarak kabul edilen malların taşınması için, 
b) Haciz tutanağında kayıtlı olan süre içinde başvurmayan veya başvurduğu halde istemi kabul edilmeyen ya da istemi kabul edildiği halde erteleme ve taksitlendirme koşullarına uymayan borçlulara ait
haciz varakaları, haciz  tutanakları ve ekleri 330/2 nci maddede belirtilen esaslara göre bekletilmeksizin Satış Servisine verilir. 
2-Vergi dairesinin yetkisi dışında kalan erteleme ve taksitlendirme nedeniyle borçlunun yetkili makama (Defterdarlık veya Bakanlık) başvurmuş olması halinde, yetkili makamın kararı alınmadıkça kovuşturma işlemine devam olunur. Satışın fiilen gerçekleştirilmesinden önce yetkili makamın, borçlu istemini olumlu karşılayan kararının vergi dairesince alınması halinde ise erteleme ve taksitlendirme kararına göre işlem yapılır.
Mal Araştırması
Madde 335- Borçlu malı olmadığını bildirir veya borçlunun bildirdiği ya da tahsildar veya icra memurunun saptadığı malların borcu karşılayamayacağı anlaşılırsa ya da adres araştırmasına rağmen yeni adres tespit edilemezse Bakanlıkça (Gelirler Genel Müdürlüğü) belirlenen esaslar çerçevesinde mal araştırması yapılır.
1-Araştırmaya vergi dairesindeki bilgilerin gözden geçirilmesiyle başlanır. Borçlunun tarh dosyasındaki beyanname ve ekleri ile varsa borçlunun vermiş olduğu erteleme ve taksitlendirme talep ve değerlendirme formu incelenir. İnceleme vergi dairesinde dosyalardan sorumlu memurlarla birlikte bizzat ya da yazışmak suretiyle yapılır.
Ayrıca, borçlunun adına kayıtlı gayrimenkul mallarının olup olmadığı belediyelerin emlak vergi birimlerinden ve tapu idarelerinden, taşıtlarının (kara, deniz, hava) olup olmadığı ilgili vergi dairesi ve bu araçların sicilinin tutulduğu kuruluşlardan, üçüncü kişiler elinde mal, alacak ve haklarının bulunup bulunmadığı araştırılır.
Araştırma, borçlunun ikametgahının bulunduğu ve/veya nüfusa kayıtlı olduğu iller ile mal varlığının bulunabileceği ihtimali bulunan il/illerde yoğunlaştırılır.
                                    
2-Yapılan mal araştırması sonucunda;
a) Borçlunun malları bulunduğunun saptanması halinde haciz işlemleri, 318 inci ve takip eden maddelerde belirtilen esaslar dahilinde yapılır.
Ancak, borçlunun üçüncü kişilerde mal, alacak ve haklarının bulunduğunun saptanması halinde üçüncü kişilerden, bunların 7 gün içinde vergi dairesine bildirilmesi bir yazı ile istenir. Bu yazıda, bildirimde bulunulmadığı takdirde haklarında 15 günden 6 aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılmak üzere adli yargıya başvurulacağı belirtilerek kovuşturma işlemlerine devam olunur.
b) Borçlunun malı bulunmaz veya bildirilen ya da tahsildar ve icra memuru tarafından saptanan mallar borcu karşılamazsa, bulunan ve haczedilen malların paraya çevrilmesi gerektiği Satış Servisine bildirilir. Borcun tahsil edilemeyen kısmı için üç örnek “ACİZ FİŞİ”  düzenlenerek 343 üncü maddede belirtilen esaslara göre işlem yapılır.
İstihkak İddiaları
Madde 336- Haciz tutanaklarında kayıtlı istihkak iddiaları hakkında aşağıdaki işlemler yapılır.
1-Borçlunun elinde bulunan malların haczedilmesi ile ilgili olarak;
Borçlu tarafından başkasının mülkü olduğu veya rehin edildiği ya da üçüncü bir kişi tarafından mülkiyet veya rehin hakkı iddiaları tutanakta kayıtlı ise keyfiyet, iddia borçlu tarafından yapılmışsa üçüncü kişiye, üçüncü kişi tarafından yapılmışsa borçluya bir yazıyla bildirilir.
Ayrıca, haciz tutanakları istihkak iddiaları yönünden incelenir ve iddiasının reddedilmesine karar verilmesi halinde durum, tutanağın vergi dairesince alındığı tarihten itibaren 7 gün içinde iddianın reddedildiği üçüncü şahsa alma haberli bir yazı ile bildirilir. Bu süre içinde istihkak iddiası vergi dairesi tarafından reddedilmezse iddia kabul edilmiş sayılır.
Üçüncü kişi, red kararını içeren yazının tebliğinden itibaren 7 gün içinde vergi dairesine itiraz etmezse istihkak iddiası dinlenmez.
İstihkak iddiası, vergi dairesince kabul edilmez veya borçlu tarafından istihkak iddiasına itiraz edilirse 7 gün içinde mahkemeye başvurması gerektiği alma haberli bir yazı ile üçüncü kişiye bildirilir. Süresi içinde dava açılmaz ise istihkak iddiasından vazgeçilmiş sayılır.
2- Üçüncü kişi elinde bulunan malların haczedilmesi ile ilgili olarak;
Üçüncü kişi tarafından mülkiyet veya rehin hakkı iddialarının tutanakta kayıtlı bulunduğunun saptanması halinde, istihkak iddiasının doğruluğu araştırılır. Malın borçluya ait olduğu kanısına varılırsa vergi dairesinin bildirme tarihinden itibaren 15 gün içinde dava açılması gerektiği bir yazı ile defterdarlığa bildirilir. Bu süre içinde dava açılmaz ise istihkak iddiası kabul edilmiş sayılır.
3-Borçlu ile birlikte ikamet etmekte olan şahıslar tarafından istihkak iddiasında bulunulduğu takdirde mal borçlunun elinde sayılır.
İstihkak iddiasının kabul edilmesi halinde yapılan haciz işlemi, 324/1 inci maddede belirtilen esaslar dahilinde kaldırılır ve haczedilen mallar serbest bırakılır. Haciz varakaları ve ekleri ilgili servise iade edilir.
İstihkak iddiaları kabul edilmeyenler ile ilgili haciz varakaları ve ekleri ise 330/2 nci maddede belirtilen esaslara göre işleme tabi tutulur.
       
ÇALIŞMA RAPORLARININ DÜZENLENMESİ VE
ÇALIŞMALARIN DENETLENMESİ
Günlük Çalışma Raporunun Düzenlenmesi
Madde 337- Tahsildar ve icra memurları her gün yaptıkları çalışmaları ertesi iş günü iki örnek olarak düzenleyecekleri tahsildar/icra/yoklama memurları günlük çalışma raporunda göstermek zorundadırlar.
1-Düzenlenen raporun bir örneği servis şefine verilir. Diğer örneği ise raporu düzenleyen memur tarafından saklanır.
Tahsildar ve icra memurları daire içinde geçici bir işte çalıştırılsalar bile günlük çalışma raporunu düzenlerler.
2-Bu rapor, köyler ve Köy Kanunu uygulanan beldelerde tahsildarlar tarafından ayda bir düzenlenir ve ay sonlarında servis şefine verilir.
3-Vezne kapandıktan sonra dairede yapılacak ödemeleri kabul etmek üzere görevlendirilen tahsildar ve icra memurlarınca yapılan tahsilat günlük çalışma raporuna dahil edilmez. Bu çalışmalar raporun notlar bölümünde gösterilir.
Günlük Çalışma Raporları İcmal Defterinin Düzenlenmesi
Madde 338- Günlük çalışma raporlarındaki bilgiler birleştirilerek "GÜNLÜK ÇALIŞMA RAPORLARI İCMAL DEFTERİ"ne servis şefi tarafından günlük olarak işlenir.
Servis şefi tarafından defter ile günlük çalışma raporu her gün gözden geçirilerek;
a) Tahsildar ve icra memurlarının elinde bulunan işlerin miktarını ve yeni iş verilmesi gerekip gerekmediği,
b) Bir tahsildar veya icra memuru tarafından yapılan işlerin diğer tahsildar veya icra memurlarınca yapılan işlere ve standartlara uygun olup olmadığı,
c) İşlem görmemiş olan belgelerin ele alınmayış nedenleri
araştırılarak gerekli önlemlerin alınması için durum, müdür yardımcısına ve vergi dairesi müdürüne bildirilir.
Aylık Çalışma Raporlarının Düzenlenmesi
       
Madde 339- İcra Servisi işlemlerinin değerlendirilmesi amacıyla servis şefi tarafından günlük çalışma raporları icmal defterine dayanılarak “AYLIK ÇALIŞMA RAPORU” düzenlenir. Bölüm müdür yardımcısının incelemesinden sonra vergi dairesi müdürünce onaylanan rapor, tarih sırasına göre bir dosyada saklanır.
Tahsildar ve İcra Memurları Çalışmalarının Denetlenmesi
           Madde  340- Tahsildar ve icra memurları çalışmalarının denetimi;
a) Günlük çalışma raporları ile günlük çalışma raporları icmal defterinin incelenmesi ve çalışmaların birbiriyle kıyaslanması ,
b) Verilen tahsilat bordroları ile tahsildar alındılarının dip koçanları ve  yatırılan paralar karşılığında alınan vergi dairesi alındıları, tahsildar ve icra memurları için günlük, köyler ve Köy Kanunu uygulanan beldelerde çalışan tahsildarlar için aylık olarak kontrol edilmesi ve bu kontrolün en son kullanılan alındı dipkoçanının arka yüzünde gösterilmesi,
c) Çalışma bölgelerine zaman zaman gidilerek çalışmaların yerinde izlenmesi
suretiyle servis şefi veya bölüm müdür yardımcısı tarafından yapılır.
Tahsildar ve icra memurlarının çalışmaları vergi dairesi müdürü tarafından Kefalet Kanunu gereğince en az iki ayda bir olmak üzere belirsiz günlerde bordrolar ile alındıların örnekleme yoluyla karşılaştırılması suretiyle denetlenir. Tahsildar ve icra memurları çalışmalarının servis şefi veya bölüm müdür yardımcısı tarafından denetlenip denetlenmediği araştırılır. Yapılan denetim, alındı ve bordrolar üzerine yazılmak ve imzalanmak suretiyle gösterilir.
DİĞER İŞLEMLER
Tebliği İstenen Belgelerin Alınması Üzerine Yapılacak İşlemler
Madde 341- Memur eliyle tebliği istenen belgelerin alınması üzerine yapılması gereken işlemler ile tebliğ işlemleri, 26 ncı maddede belirtilen esaslar dahilinde yürütülür.
Gecikme Zammı Uygulamasını Durduran İşlemlerin İlgili Servislere Bildirilmesi
           Madde 342- Gecikme zammı, amme alacağının tecilinde tecilin yapıldığı, iflas halinde iflasın açıldığı, aciz halinde bu durumun sabit olduğu güne kadar uygulanacağından, bu işlemlerden birinin oluşumunda, durum ilgili servise bildirilir. 
Aciz Halinde Bulunan Borçluların İzlenmesi
Madde 343-  Yapılan araştırmalar, saptanan mallar hakkında yapılan işlem ve borcun tahsil edilemeyen kısmı, 335 inci maddeye göre düzenlenen aciz fişine yazılır. Aciz fişinin bir örneği borçluya verilir. Bir örneği takip dosyasına konulmak üzere servis notu ekinde ilgili servise verilir. Diğer örneği ise haciz varakasına iliştirilerek servise iade edilir.
Aciz halinde bulunan borçluların durumları, zamanaşımı süresi içinde yılda en az iki kez olmak üzere sürekli olarak izlenir.
1- İcra memuru veya tahsildar tarafından yapılan araştırma sırasında borçlunun durumunda bir değişiklik olup olmadığı iki örnek olarak düzenlenecek bir tutanakla saptanır. Düzenlenen tutanak borçluya ve borçlunun bağlı bulunduğu muhtara imzalattırılır.
2-Tutanağın bir örneği takip dosyasına konulmak üzere ilgili servise verilir. Diğer örneği ise haciz varakasına iliştirilir.
3-Borçlunun mal edindiğinin saptanması halinde haciz varakalarına istinaden gerekli haciz yapılır.
4-Zamanaşımı süresi içinde borçlunun durumunda bir değişiklik olmaması halinde bu süre sonunda haciz varakası ve ekleri, 324/1 inci maddede belirtilen esaslara göre işleme tabi tutulur.
İhtiyati Tahakkuk ve İhtiyati Haciz ile Ceza Uygulamasını Gerektiren Olayların İlgili Yerlere Bildirilmesi
Madde 344- Kovuşturma işlemlerinin yapılması sırasında ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz uygulamasını gerektiren durumların tespit edilmesi halinde bir servis notu ile ilgili servislere, borçlular hakkında 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 110 ila 114 üncü maddelerine göre ceza uygulamasını gerektiren olayların tespiti halinde ise vergi dairesi müdürüne bildirilir. 
Ceza uygulamasını gerektiren olaylarla ilgili suçların Cumhuriyet Savcılığınca incelenmesini sağlamak üzere o yerin en büyük memuruna (vali veya kaymakam) gerekli yazı yazılır.
Haciz Varakalarının Geri İstenmesi Üzerine Yapılacak İşlemler
    
Madde 345- Haciz varakalarının herhangi bir nedenle geri istenmesi üzerine ilgili servisten alınan haciz varakaları sevk bordrosu ile haciz varakaları dağıtım ve izleme bordrosu incelenerek haciz varakalarının tahsildar ve icra memurlarına verilip verilmediği veya haciz tutanaklarının Satış Servisine gönderilip gönderilmediği araştırılır.
Araştırma sonucunda;
a) Tahsildar ve icra memurları üzerinde bulunan haciz varakaları, 328 ve 329 uncu maddelerde belirtilen esaslar dahilinde geri alınır.
b) Satış Servisinde bulunan haciz tutanakları ve ekleri geri istenir.
c) İlgili servis tarafından haczin kaldırılmasının istenmesi halinde 324 üncü maddede  belirtilen işlemler yapılır.
         
Haciz varakaları ve ekleri, bir servis notu ekinde ilgili servise gönderilir ve durum haciz varakaları sevk bordrosuna not edilir.
Haciz Tutanaklarının Tahsildar ve İcra Memurlarına Verilmesi ve Geri  Alınması 
Madde 346- Cilt halinde bulunan, seri ve sıra numarası taşıyan haciz tutanakları, tahsildar ve icra memurlarına servis şefi tarafından zimmetle verilir.
Tahsildar ve icra memurlarına verilen ve bunlardan geri alınan haciz tutanağı ciltleri servis şefi tarafından tutulacak bir defterden izlenir. Bu defterde, tahsildar ve icra memurunun adı ve soyadı ile haciz tutanağının seri ve sıra numarası, veriliş ve geri alınış tarihi, teslim alanların imzası bulunur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder